Thông tư số 23/2009/TT-BTNMT: Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ