Tư vấn Kiểm kê đất đai và Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Mục đích của việc thống kê, kiểm kê đất đai là đánh giá hiện trạng sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giám sát việc sử dụng đất theo đúng mục đích được giao, cho thuê; Cung cấp thông tin, tài liệu cho việc xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, của các ngành, các địa phương; Đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai;Cung cấp số liệu về đất đai phục vụ xây dựng niên giám thống kê quốc gia và hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục – đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Theo quy định hiện nay, thời điểm thống kê đất đai định kỳ là ngày 01 tháng 01 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai). Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ là ngày 01 tháng 01 của các năm có chữ số tận cùng là 0 và 5.

Thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng là một thế mạnh và cũng được xác định là lĩnh vực chủ chốt của VLG.

 

Chi tiết thông tin các dự án Kiểm kê xem tại đây