document

STT Ảnh đại diện Tên văn bản Nguồn Liên kết
1 Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT: Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 http://monre.gov.vn/ Chi tiết
2 Luật 27/2018/QH14 : Về Đo đạc và bản đồ http://vbpl.vn/ Chi tiết
3 Thông tư 05/2009/TT-BTNMT: Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính http://vbpl.vn/ Chi tiết
4 Thông Tư 49/2016/TT-BTNMT: Quy định về công tác giám sát, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai http://vbpl.vn/ Chi tiết
5 Thông tư 24/2018/TT-BTNMT: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ http://vbpl.vn/ Chi tiết
6 Thông Tư 14/2017/TT-BTNMT: Quy định về định mức Kinh tế – Kỹ thuật đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn… http://vbpl.vn/ Chi tiết
7 Thông tư số 23/2009/TT-BTNMT: Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ http://vbpl.vn/ Chi tiết
8 Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT:Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai http://vbpl.vn/ Chi tiết
9 Thông Tư số 23/2014/TT-BTNMT: Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất http://vbpl.vn/ Chi tiết
10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT: Quy định về hồ sơ địa chính http://vbpl.vn/ Chi tiết
11 Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất http://vbpl.vn/ Chi tiết
12 Thông tư 29/2014/TT-BTNMT: Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất http://vbpl.vn Chi tiết
13 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ http://vanban.chinhphu.vn/ Chi tiết
14 Thông tư: 05/2017/TT-BTNMT:Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai http://vbpl.vn/ Chi tiết
15 Thông tư 75/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai http://vbpl.vn/ Chi tiết
16 Thông tư 25 /2018/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ http://vbpl.vn/ Chi tiết
17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai http://vbpl.vn/ Chi tiết
18 Nghị quyết số 67/NQ-CP của Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm… http://vanban.chinhphu.vn Chi tiết