Tư vấn Quy hoạch

Trong những năm qua công ty đã và đang kết hợp cùng các đối tác thực hiện việc: Khảo sát Thiết kế kỹ thuật – Dự toán lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp; Lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội…trên địa bàn các tỉnh cả nước. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đai; cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong không gian lãnh thổ cả nước, vùng, làm cơ sở cho công tác lập kế hoạch. Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phải đi trước một bước làm căn cứ cho lập quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch đất đai; đồng thời, quy hoạch xây dựng, đô thị và quy hoạch đất đai giai đoạn trước làm căn cứ cho lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn sau.

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cả nước với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng, lãnh thổ, phù hợp giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Quy hoạch cả nước phải đi trước một bước làm căn cứ cho lập quy hoạch vùng và các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, đồng thời các quy hoạch vùng và ngành, lĩnh vực giai đoạn trước làm căn cứ để lập quy hoạch cả nước cho giai đoạn sau. Quy hoạch phát triển ngành phải đi trước một bước làm căn cứ cho lập quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh, đồng thời quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn trước làm căn cứ cho lập quy hoạch phát triển ngành giai đoạn sau. Quy hoạch phát triển các lãnh thổ lớn phải đi trước một bước làm căn cứ cho lập quy hoạch của lãnh thổ nhỏ hơn; đồng thời, quy hoạch của lãnh thổ nhỏ hơn giai đoạn trước làm căn cứ cho lập quy hoạch lãnh thổ lớn hơn của giai đoạn sau.

Kết hợp chặt chẽ giữa hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa yêu cầu trước mắt với lâu dài; gắn hiệu quả bộ phận với hiệu quả tổng thể, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Bảo đảm tính khoa học, tính tiên tiến, liên tục và kế thừa; dựa trên các kết quả điều tra cơ bản, các định mức kinh tế – kỹ thuật, các tiêu chí, chỉ tiêu có liên quan để xây dựng quy hoạch.

Phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chi tiết thông tin các dự án Quy hoạch xem tại đây