Thông Tư 14/2017/TT-BTNMT: Quy định về định mức Kinh tế – Kỹ thuật đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

\

  • Thông Tư 14/2017/TT-BTNMT: Quy định về định mức Kinh tế – Kỹ thuật đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
  • http://vbpl.vn/
  • http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=13&ItemID=127784
  • Thứ Ba | 21/07/2020
  • Xem chi tiết