Xây dựng Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024

Tên dự án: Xây dựng Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2019

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành