Xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2019

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Bắc Giang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành