Xây dựng bản đồ hiện trạng và quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư thực hiện chính sách định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg đối với 7 điểm xây dựng dự án định canh định cư của 5 xã: Ka Lăng, Mường Tè, Thu Lũm, Pa Vệ Sủ – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu

Tên dự án: Xây dựng bản đồ hiện trạng và quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư thực hiện chính sách định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg đối với 7 điểm xây dựng dự án định canh định cư của 5 xã: Ka Lăng, Mường Tè, Thu Lũm, Pa Vệ Sủ – huyện Mường Tè – tỉnh Lai Châu

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2007

Chủ đầu tư: Ban dân tộc tỉnh Lai Châu

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành