VLG thay mặt Liên danh Quy hoạch tỉnh Thái Bình báo cáo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tỉnh Thái Bình đến năm 2030 định hướng đến năm 2050

Sáng ngày 29/9, Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe đại diện Liên danh Quy hoạch tỉnh Thái Bình là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt (VLG) báo cáo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

                                   Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Dự cuộc họp có các ông: Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 28/3/2013 và Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7/5/2018 của Chính phủ về phê duyệt lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai. Việc thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đã đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, khai thác tiềm năng đất đai, tăng nguồn thu ngân sách để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị và cơ sở hạ tầng tỉnh Thái Bình. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là căn cứ pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

                                  Ông Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ông Lê Hoàng Hoán đại diện Đơn vị tư vấn. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất từng đơn vị hành chính cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Thái Bình, bao gồm định hướng sử dụng đất đối với khu phát triển công nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch; sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; khu vực đô thị và dân cư nông thôn. Các giải pháp tổ chức thực hiện phương án như cơ chế, chính sách; quản lý, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phát triển nguồn nhân lực; khoa học, công nghệ; vốn đầu tư và tổ chức thực hiện.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên việc phối hợp triển khai giữa các sở, ngành, các huyện, thành phố còn chậm. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn phải bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phù hợp với quy hoạch của trung ương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về định hướng sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất phải theo từng loại đất, theo khu chức năng, tổng hợp, phân bổ, khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Xác định được diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án; loại đất cần chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch; diện tích đất lúa, đất chưa sử dụng và đưa vào sử dụng, trên cơ sở đó lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Về quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn phải cử cán bộ trực tiếp làm việc với các sở, ban, ngành để thống nhất, thẩm định, phân vùng chỉ tiêu sử dụng đất. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh khi triển khai kế hoạch. Tiếp tục yêu cầu các tổ công tác rà soát, xác định định hướng phát triển của ngành, của huyện, thành phố từ đó xác định nhu cầu sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất bảo đảm sâu sát, chặt chẽ và đúng định hướng phát triển của tỉnh. Trong quá trình làm, cần cập nhật những nội dung mới, ý tưởng mới vào phương án khoanh vùng phân bổ đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố hoàn chỉnh tờ trình của UBND tỉnh về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh trình Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thống nhất đến ngày 30/10 trình, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của các huyện, thành phố; trong đó huyện Hưng Hà hoàn thành trong tháng 9/2021.

Tin VLG