Tư vấn và lập bản cam kết bảo vệ môi trường cho dự án: Xây dựng cơ sở dịch vụ vận tải, kho bãi sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh hàng nông sản tại xã Tuấn Hưng

Tên dự án: Tư vấn và lập bản cam kết bảo vệ môi trường cho dự án: Xây dựng cơ sở dịch vụ vận tải, kho bãi sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh hàng nông sản tại xã Tuấn Hưng

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2008

Chủ đầu tư: Cơ sở SXKD Trần Đình Trọng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành