Tư vấn “lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2010-2015 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tên dự án: Tư vấn “lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2010-2015 thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010 – 2013

Chủ đầu tư: Phòng TNMT thành phố Quy Nhơn

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành