Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 cấp xã (06 xã) của huyện Mù Cang Chải

Tên dự án: Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 cấp xã (06 xã) của huyện Mù Cang Chải

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2009

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Mù Cang Chải

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành