Tư vấn, lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tên dự án: Tư vấn, lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành