Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tư thục Kim Thành”

Tên dự án: Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tư thục Kim Thành

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2009

Chủ đầu tư: TT kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề tư thục Kim Thành

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành