Thực hiện các mục 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 và 1.6 thuộc Hợp phần I – Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Đông bằng sông Hồng

Tên dự án:Thực hiện các mục 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 và 1.6 thuộc Hợp phần I – Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo vùng Đông bằng sông Hồng

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2007

Chủ đầu tư: Trung tâm điều tra quy hoạch đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành