Thực hiện bước 3, bước 4, bước 6 thuộc dự án “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Quận I – TP.Hồ Chí Minh

Tên dự án: Thực hiện bước 3, bước 4, bước 6 thuộc dự án “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Quận I – TP.Hồ Chí Minh

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2007

Chủ đầu tư: Chi nhánh TT điều tra quy hoạch đất đai tại TP.HCM

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành