Sáng ngày 11/10, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức buổi làm việc để thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên, thời kỳ 2021-2030. Buổi làm việc do Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì và kết luận.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đại diện đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt thông qua báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được xây dựng trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 của thành phố; nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực và tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ tại Công văn số 1192 ngày 13/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Kết quả của phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên của thành phố là 11.496ha. Trong đó, đất nông nghiệp có 5.461ha, giảm hơn 1.473ha; đất phi nông nghiệp có 5.855ha, tăng trên 1.595ha; đất chưa sử dụng giảm 122,4ha  so với hiện trạng. Kết quả của phương án đã tổng hợp đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, ban ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố Long Xuyên, đảm bảo đáp cho sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đồng thời phù hợp với nguồn lực đầu tư và khả năng thu hút vốn đầu tư của thành phố.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Bảo Sinh yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, địa phương tập trung rà soát lại chỉ tiêu sử dụng đất thuộc cơ quan, đơn vị mình, có báo cáo bằng văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. Trên cơ sở đó, Phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố phối hợp cùng đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầy đủ, phù hợp. Trong đó, chú trọng đảm bảo các chỉ tiêu đất trồng lúa theo quy định; việc điều chỉnh, bổ sung phải cập nhật đầy đủ về vị trí và có báo cáo thuyết minh cụ thể. Phấn đấu đến đầu tháng 11/2023 sẽ trình Sở Tài Nguyên Môi trường và các Sở, Ngành tỉnh xem xét, cho ý kiến để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt thông qua phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố, phục vụ nhiệm vụ phát triển của thành phố./.

Ngọc Điễm