Tập đoàn Đất Việt (VLG) là một thành viên Liên danh tham gia Lập quy hoạch TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Với việc tham gia dự án này, VLG đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực Tư vấn Quy hoạch nói riêng và các lĩnh vực khác mà Tập đoàn đang hoạt động.

Chiều 15/8, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM Trưởng ban Ban Chỉ đạo dự án Quy hoạch Thành phố đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 26/5/2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu: Việc lập quy hoạch TPHCM bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước thời kỳ 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của cả nước, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
Đồng thời, quy hoạch Thành phố phải gắn với tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM là đô thị thông minh, trình độ phát triển ngang tầm với các thành phố lớn khu vực Đông Nam Á và Châu Á, tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên cơ cấu kinh tế hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao và yếu tố đổi mới sáng tạo là trung tâm, có trình độ khoa học công nghệ phát triển và đời sống của người dân ở mức cao.
VLG
Tapdoandatviet