Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Mỹ Xuyên

Tên dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 huyện Mỹ Xuyên
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện:2014
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Xuyên
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành