Module KNX

Module KNX cho phép Zipato kết nối với KNX bằng Serial BAOS 820 (Bus Access and Object Server). Ngoài thiết bị thu phát KNX, thiết bị còn chứa một bộ điều khiển vi mô để nhận dạng các gói dữ liệu KNX.