Lập thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Buôn Đôn

Tên dự án: Lập thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Buôn Đôn

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2008-2009

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk

Giá trị hợp đồng: 390.000.000đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành