Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tên dự án: Lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2021

Chủ đầu tư: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Tiến độ Dự án: Đang triển khai