Lập quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Tên dự án: Lập quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2023

Chủ đầu tư: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Tiến độ Dự án: Đang triển khai