Lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Tên dự án: Lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2021

Chủ đầu tư: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành