Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vụ Bản

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vụ Bản
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2021-2022
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Vụ Bản
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành