Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tràng Định

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tràng Định
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2020-2021
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tràng Định
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành