Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch Thông

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch Thông
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2021
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bạch Thông
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành