Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kinh Môn

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Kinh Môn
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2021-2022
Chủ đầu tư: UBND thị xã Kinh Môn
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành