Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch huyện Diễn Châu

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch huyện Diễn Châu
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2020-2022
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các quy hoạch huyện Diễn Châu
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành