Lập Quy hoạch sử dụng đất ,kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thuộc Thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn năm 2006

Tên dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất ,kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thuộc Thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn năm 2006

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2006 – 2007

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành