Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kim Động

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Kim Động
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2021-2022
Chủ đầu tư: UBND huyện Kim Động
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành