Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2021-2022
Chủ đầu tư: UBND huyện Khoái Châu
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành