Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh Bến Tre

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh Bến Tre
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2010-2013
Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành