Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Bắc Giang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2010-2012
Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành