Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2011-2013
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Giồng Trôm
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành