Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Sơn
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2020-2021
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bắc Sơn
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành