Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kbang

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kbang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2021-2022
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Kbang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành