Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2012-2013
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Sóc Trăng
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành