Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2010-2013
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Lạng Sơn
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành