Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2010 – 2013

Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Bắc Giang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành