Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2011-2014
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Cẩm Phả
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành