Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2012-2013
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Mỹ Tú
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành