Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010 – 2014

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Đắk Lắk

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành