Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2011-2014
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lâm Thao
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành