Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2011-2013
Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành