Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 cấp xã (8 xã – đợt 1) huyện Lục Yên

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 cấp xã (8 xã – đợt 1) huyện Lục Yên

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2009

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Lục Yên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành