Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất 2007 – 2010 huyện Trấn Yên

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất 2007 – 2010  huyện Trấn Yên

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2007

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Trấn Yên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành