Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

Tên dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2010 – 2013

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk

Giá trị hợp đồng: 725.000.000 đồng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành