Lập quy hoạch chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông

Tên dự án: Lập quy hoạch chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đăk Nông
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2010-2013
Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành