Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Bắc Giang

Tên dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Bắc Giang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2015
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Bắc Giang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành